Utrader Bilgilendiriyor: Kaynak Kullanım Destekleme Fonu (KKDF)

 Kaynak Kullanım Destekleme Fonu (KKDF)

1988 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 88/12944 sayılı Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Hakkında Karar ile “kalkınma planı ve yıllık programlarda öngörülen hedeflere uygun olarak yatırımların yönlendirilebilmesi ve ihtisas kredilerinde kredi maliyetlerinin düşürülmesi amacıyla” Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası nezdinde “Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu” kurulmuştur.

Bu Kararın 3’üncü maddesi Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu’nun temel kaynaklarının aşağıdaki gibi olduğunu ifade etmektedir:

* Bankalarca kullandırılan (bazı) krediler,

* Finansman şirketlerince kullandırılan krediler,

* Bankalar ve finansman şirketlerinin yurt dışından sağladıkları krediler,

* Bankalar ve finansman şirketleri dışında Türkiye’de yerleşik kişilerin yurt dışından sağladıkları krediler,

* Kabul kredili, vadeli akreditif ve mal mukabili ödeme şekline göre yapılan ithalatlar,

88/12944 sayılı Kararnameye ilişkin KKDF Hakkında 6 Sıra No.lu Tebliğin 2 nci maddesinde; kabul kredili, vadeli akreditif ve mal mukabili ödeme şekillerine göre yapılan ithalat işlemlerinin %6 oranında fon kesintisine tabi olduğu ifade edilmektedir. Bununla birlikte yıllar içerisinde KKDF oranları değiştirilmiş, 01.01.2002 tarihinden itibaren ise oran belirleme yetkisi Bakanlar Kuruluna verilmiştir. 10/4/2015 tarihli ve 29322 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2015/7511 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile de Kararname ekinde yer alan listede belirtilen malların vadeli ithalatında KKDF kesintisi oranı % 0 (sıfır) olarak tespit edilmiştir. 2023 itibariyle bu oran, %0 olanlar dışında, %6’dır.

Bir ithalat işleminde KKDF’nin doğmasında temel alınan husus; gümrük yükümlülüğünün başladığı tarihi ifade eden beyannamenin tescil tarihinden önce ve/veya bu tarihte, mal bedelinin ödenip ödenmediğidir. Eğer bu tarihten önce mal bedeli ilgili bankaya yatırılır ve ilgili banka tarafından da bu bedelin ihracatçıya transferi en geç iki iş günü içinde tamamlanmış olursa; mal bedelinin ihracatçının yurt dışındaki hesabına ödendiğine dair banka yazısı, dekont, swift vb. belgelerle gümrük idaresine tevsiki ile KKDF kesintisi yapılmaz. Mal bedelinin bu tarihten sonra transfer edilmesi durumunda, işlem kredili (vadeli) olarak değerlendirilir ve KKDF kesintisine tabi olur.

KKDF kesintisinde ilgili belgelerde ödeme şekli kabul kredili, mal mukabili, vadeli akreditif olarak belirtilmiş olsa dahi, mal bedeli ödeme tarihi yukarıdaki tarihten öncesi ise KKDF kesintisi yapılmamaktadır.

KKDF ile ilgili diğer önemli hususlar aşağıdaki gibidir:

* İlgili mevzuata göre, KKDF kesintisi “ithalat bedeli” üzerinden hesaplanmakta ve gümrük yükümlülüğünün başladığı tarihten önce bankalara yatırılması gerekmektedir.

* Royalty, lisans gibi mal bedeline ilişkin ödemeler de KKDF’nin konusunda girmektedir.

* Dahilde işleme izin belgesi ve yatırım teşvik belgesi kapsamında yapılan ithalatta KKDF tahsil edilmez.

 

— Yazılarımızda yapay zeka ile üretilmiş metin ve çalışmalar kullanılmamaktadır —

Yayın Tarihi: 17.11.2023

© Bu yazının telif hakkı Utrader’e ait olup, ancak kaynak gösterilmek suretiyle izinsiz olarak kullanılabilir, yayınlanabilir.