Utrader Bilgilendiriyor: Uluslararası Taşıma Faturası

Uluslararası Taşıma Faturası

Uluslararası taşıma faturası, dış ticaret taşımalarında taşımacı veya taşımayı organize eden şirketin sözleşme ve üzerinde anlaşılan şartlar tahtında navlun bedelini tahsil ettiği taraf adına düzenlediği belgedir.

Teslim şekillerine göre uluslararası taşımacılık E ve F grubu teslim şekillerinde alıcıya, C ve D grubu teslim şekillerinde ise satıcıya aittir.

Denizyolu taşımalarında konşimentolarda navlunun ödenip ödenmediği açıkça yazılmak zorundadır. Eğer nakliye bedeli sevkıyattan önce ödeniyor ise konşimento üzerinde mutlaka “Freight prepaid” veya benzeri ifadelerin bulunması gereklidir. Eğer navlun sevkıyattan sonra ödenecekse “freight collect ve freight payable at destination” ibarelerinden biri yazılabilir. Taşıma şirketi şayet navlun ödenmez ise malı rehin alma hakkına sahiptir.

Karayolu taşımacılığında faturaya yansıyacak olan doğrudan maliyet kalemlerinin en önemlileri; akaryakıt, geçiş ücretleri, TIR Karnesi giderleri, şoför ve (varsa) Ro-Ro ücretleri olarak sıralanabilir. Deniz taşımacılığında ise Bunker (Yakıt) giderleri, personel giderleri, liman giderleri, acentelik ücret ve komisyonları, vergiler doğrudan maliyet kalemleri olarak faturaya yansırlar. Deniz taşımacılığında faturada gösterilen taşıma bedeline ek olarak acente ücreti, ön taşıma, son taşıma, ordino, konşimento ücreti gibi kalemler de eklenebilmektedir.

3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 14/1 maddesine göre ve 84/8889 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile transit ve Türkiye ile yabancı ülkeler arasında deniz, hava, karayolu ve demiryolu ile yapılan yük ve yolcu taşıma işlemleri katma değer vergisinden istisna edilmiştir.

“Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşmasının 7′nci Maddesinin Uygulanmasına Dair Anlaşma” (DTÖ Kıymet Anlaşması), navlun bedellerinin gümrük kıymetine ilave edilmesi hususunda taraf devletlere serbestlik tanımıştır.

4458 sayılı Gümrük Kanununun 27’nci maddesine göre; ithal eşyası için Türkiye’deki giriş liman veya yerine kadar yapılan nakliye giderleri, ithal eşyasının fiilen ödenen veya ödenecek fiyatına dâhil edilecek unsurlar arasında sayılmaktadır. Bununla birlikte Gümrük Kanununun 28. Maddesine göre; ithal eşyasının fiilen ödenen veya ödenecek fiyatından ayırt edilebilmeleri koşuluyla; eşyanın, Türkiye Cumhuriyeti Gümrük Bölgesi ile Türkiye’nin anlaşmalarla dahil olduğu gümrük birliği gümrük bölgelerine giriş yerine varışından sonra yapılan nakliye ve sigorta giderleri, gümrük kıymetine dahil edilmez. Ancak uygulamada dahil edilmektedir.

Gümrük Yönetmeliğine göre; navlun makbuzu ve/veya sigorta poliçesinin ibrazının imkansız olduğu veya kabul edilebilir nitelikte bulunmadığı hallerde, yükümlü tarafından nedenleri de belirtilerek verilecek bir dilekçe ile bu durumun bildirilmesi suretiyle; emsal navlun ve/veya sigorta gideri fiilen ödenen veya ödenecek fiyata eklenir. Vergi kaybı söz konusu olmaması ve yükümlünün talep etmesi halinde, ithal eşyasının FOB kıymetinin %10 unun navlun ve %3 ünün sigorta bedeli olarak ithal eşyasının fiilen ödenen veya ödenecek fiyatına eklenebilir.

 

— Yazılarımızda yapay zeka ile üretilmiş metin ve çalışmalar kullanılmamaktadır —

Yayın Tarihi: 10.05.2023

© Bu yazının telif hakkı Utrader’e ait olup, ancak kaynak gösterilmek suretiyle izinsiz olarak kullanılabilir, yayınlanabilir.