Utrader Bilgilendiriyor: Tek ve Maktu Vergi, Toplu Konut Fonu (TKF), Destekleme Fiyat İstikrar Fonu

Tek ve Maktu Vergi

4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Kararda posta veya hızlı kargo taşımacılığı yoluyla gelen eşya ile ilgili aşağıdaki hususlar yer almaktadır.

* Posta veya hızlı kargo taşımacılığı yoluyla bir gerçek kişiye gelen ve ticari miktar ve mahiyet arz etmeyen, kıymeti 150 Avro’yu geçmeyen eşya ile kıymeti 1500 Avro’yu geçmeyen ilaç cinsi eşyanın değeri üzerinden;

– Avrupa Birliği ülkelerinden doğrudan gelmesi halinde %18,

– Diğer ülkelerden gelmesi halinde %30,

6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (IV) sayılı listede yer alan eşya olması durumunda yukarıdaki oranlara ilave %20, oranında tek ve maktu bir vergi tahsil edilir.

* Posta veya hızlı kargo taşımacılığı yoluyla bir tüzel kişiye gelen ve ticari miktar ve mahiyet arz etmeyen, kıymeti 22 Avro’yu geçmeyen eşyanın değeri üzerinden birinci fıkrada belirtilen oranlarda tek ve maktu bir vergi tahsil edilir.

* Bu limitler dahilinde getirilen eşyanın brüt 30 kilogramı geçmemesi gerekir.

Diplomatik eşya ve kişisel eşya kapsamı yolcu eşyasının posta veya hızlı kargo taşımacılığı yoluyla gelmesi halinde kıymet ve ağırlık sınır uygulanmamaktadır.

Toplu Konut Fonu (TKF)

Türkiye’de 1981 tarihli 2487 sayılı Toplu Konut Kanunu ile “Kamu Konut Fonu” adında bir fon oluşturulmuştur. 2/3/1984 tarihinde çıkarılan 2985 sayılı Toplu Konut Kanunu ile 2487 sayılı Kanun yürürlükten kaldırılmış ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) nezdinde “Toplu Konut Fonu” kurulmuştur. Ancak 2001 yılında yayımlanan 4684 sayılı Kanun ile Toplu Konut Fonu uygulamasına da son verilmiş ama tasfiye edilen Toplu Konut Fonu gelirleri arasında yer alan belirlenen gelirlerin, bu konuda yeni bir düzenleme yapılıncaya kadar Hazine adına tahsiline devam edilmesine karar verilmiştir.

Toplu Konut Fonu, İthalat Rejim Kararı‘na ekli III Sayılı Liste (işlenmiş tarım ürünleri) ile IV Sayılı Liste’de (balık ve diğer su ürünleri) yer alan ürünlerden spesifik veya ad valorem olarak (miktar veya yüzde) tahsil edilir.

Toplu Konut Fonu, İthalat Rejim Kararı’na ekli III Sayılı Liste (işlenmiş tarım ürünleri) ile IV Sayılı Liste’de (balık ve diğer su ürünleri) yer alan ürünlerden alınır.

Toplu Konut Fonu ödenerek ithal edilecek eşya gümrük yükümlülüğünün doğduğu tarihte geçerli miktar ve oranlar kadar fona tabidir. Fon tutarları gümrük yükümlülüğünün doğduğu tarihte gümrük idarelerince tahsil edilir.

Gümrük Kanunu uyarınca gümrük vergilerinden muaf olarak gerçekleştirilecek ithalattan Toplu Konut Fonu alınmaz.

Aşağıda bu konudaki iki örnek yer almaktadır:

 

Destekleme Fiyat İstikrar Fonu

Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu Hakkında Karar (88/13384) ile “Dış ticaretin ekonomik şartlara uygun olarak yürütülmesini sağlamak amacıyla Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasında “Destekleme ve Fiat İstikrar Fon’u” oluşturulmuştur. Bu Fonun kaynakları arasında “Her türlü malın ihracında iç ve dış fiyatlardaki gelişmeler dikkate alınarak ihraç bedellerinden kilo, adet veya kıymet esasına gör yapılacak fon tahsilat ve kesintileri” yer almaktadır.

Kasım 2023 itibariyle fon kesintisi yapılan eşyalar ise aşağıdaki gibi:

* Her türlü natürel iç fındık (8 Cent/kg),

* Her türlü kabuklu fındık (4 Cent/kg)

* 01-41.02 ve 41.03 GTP’na dâhil işlenmiş deri ve kösele dışında kalan pikle deri dâhil her türlü hayvan derileri ve postları ile 4104.11 ve 4104.19 GTP’na dâhil kromlu deriler (yarma deriler hariç) 50 Cent/kg karşılığı TL; 4105.10 ve 4106.21 GTP’na dâhil kromlu deriler FOB ihraç bedelinin % 20’si karşılığı TL,

* Her türlü dökme ve varilli zeytinyağı (20 Cent/kg)

 

— Yazılarımızda yapay zeka ile üretilmiş metin ve çalışmalar kullanılmamaktadır —

Yayın Tarihi: 27.11.2023

© Bu yazının telif hakkı Utrader’e ait olup, ancak kaynak gösterilmek suretiyle izinsiz olarak kullanılabilir, yayınlanabilir.