Utrader Bilgilendiriyor: Gümrük Vergisi, Damga Vergisi, Katma Değer Vergisi (KDV), Özel Tüketim Vergisi (ÖTV)

I. İthalat Üzerinden Alınan Vergiler

A. Temel Vergiler

Gümrük Vergisi

Türkiye’de eşyaya uygulanacak gümrük vergisi oranları/miktarları, Ticaret Bakanlığı tarafından her yıl güncellenen ve Resmi Gazete’de yayımlanan İthalat Rejimi Kararı’na ekli listelerde, ülkeler ve ülke grupları bazında düzenlenmiş olarak ayrı ayrı sütunlarda gösterilir.

Bu listelerin içerdiği eşya grupları aşağıdaki gibidir:

  • I Sayılı Liste; Tarım ürünleri.
  • II Sayılı Liste; Sanayi ürünleri.
  • III Sayılı Liste; İşlenmiş tarım ürünleri
  • IV Sayılı Liste; Balık ve diğer su ürünleri.
  • V Sayılı Liste; Gümrük vergisi askıya alınan ürünler (AB ile iş birliği halinde, ihtiyaç olduğu için üçüncü ülkelerden ithalatında %0 veya düşük oranda vergi alınan hammadde ve ara mamul niteliğindeki malları gösterir.)
  • VI Sayılı Liste; Sivil Hava Taşıtlarında kullanılmak üzere nihai kullanıma tabi tutulacak eşya.

Damga Vergisi

1964 Tarihli 488 Sayılı Damga Vergisi Kanunu’na göre; “herhangi bir hususu ispat veya belli etmek için ibraz edilebilecek olan” ve “imzalanan veya imza yerine geçen bir işaret konulan” bu kanunda belirtilen belgeler (elektronik olanlar dahil) damga vergisine tabidir.

Nispi veya maktu olarak tahsil edilen Damga Vergisinin mükellefi kağıtları imza edenlerdir. (Kanunun 3. ve 10. Maddeleri)

Damga vergisine konu olan gümrük belgeleri aşağıdaki gibidir:

Maktu Damga vergisi uygulanan belgeler Nispi Damga vergisi uygulanan belgeler
Taşıma senedi Tespit Raporu
Konşimentolar Satış Sözleşmesi
Menşe ve Mahreç şahadetnameleri (EUR 1, EUR-MED, Fatura Beyanı v.b.) Antrepo Devir Sözleşmesi (serbest dolaşıma girmesi durumunda)
Gümrük idarelerine verilen özet beyan formları İstisnai Beyan ile Sunulan Sözleşme
Gümrük idarelerine verilen beyannameler Taahhütname
Ordinolar (konşimento alıcı nüshası)

Vergi, Resim, Harç İstisnası Belgesi sahipleri, serbest bölge sınırları içerisinde faaliyet gösteren firmalar ile dahilde işleme izni kapsamında iznin geçerli olduğu süre içerisinde yapılan ithalat damga vergisinden istisnadır.

İthalat sırasında ödenen veya ödenecek Damga Vergisi, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 21/b maddesi gereği İthalatta Katma Değer Vergisi (KDV)’nin matrahına dahil edilir.

Damga vergisi oranları ve miktarları her yıl ilan edilmektedir. 2023 düzenlemesi için tıklayınız.

Katma Değer Vergisi (KDV)

3065 Sayılı Kdv Kanunun 21. Maddesine göre; ithalatta KDV’nin matrahı aşağıdaki unsurlardan oluşur.

a) İthal edilen malın gümrük vergisi tarhına esas olan kıymeti, gümrük vergisinin kıymet esasına göre alınmaması veya malın gümrük vergisinden muaf olması halinde sigorta ve navlun bedelleri dahil (CIF) değeri, bunun belli olmadığı hallerde malın gümrükçe tespit edilecek değeri,

b) İthalat sırasında ödenen her türlü vergi, resim, harç ve paylar,

c) Gümrük beyannamesinin tescil tarihine kadar yapılan diğer giderler ve ödemelerden vergilendirilmeyenler ile mal bedeli üzerinden hesaplanan fiyat farkı, kur farkı gibi ödemeler.

Özet olarak ithalatta KDV’nin matrahını, malın CIF değeri, Diğer Giderler, Gümrük Vergisi, Damga Vergisi ve Özel Tüketim Vergisi oluşturmaktadır.

KDV matrahına dahil olan diğer giderler, gümrük beyannamesinin tescil tarihine kadar yapılan giderlerden olmalıdır. 2013/19 sayılı Yurt İçi Diğer Masraflar” konulu Genelge ile aşağıdaki unsurların diğer giderler olduğu ifade edilmiştir:

* KKDF (Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu)

* Kültür Bakanlığı Hesabına Yatırılan Kesinti

* Tahmil-Tahliye

* Liman Giderleri

* Depolama Giderleri

* Banka Masrafları

* Çevre Katkı Payı

* Diğer

Özel Tüketim Vergisi (ÖTV)

2002 Tarihli 4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu ÖTV ‘li malları I, II, III ve IV sayılı listeler halinde düzenlenmiştir. İthalatta ÖTV matrahını malın CIF bedeli, gümrükte ödenen vergiler, resim, harç ve paylar, gümrük beyannamesinin tesciline kadar diğer giderler, kur, vade farkları oluşturur.

— Yazılarımızda yapay zeka ile üretilmiş metin ve çalışmalar kullanılmamaktadır —

Yayın Tarihi: 08.09.2023

© Bu yazının telif hakkı Utrader’e ait olup, ancak kaynak gösterilmek suretiyle izinsiz olarak kullanılabilir, yayınlanabilir.